Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Gyülekezeti Krónika 2007.

2007. év
Gyülekezeti Krónika a 2007. évről

Anyakönyvi adatok 2007.

A 2007. évben 13 alkalommal szolgáltattuk ki a keresztség sákramentumát, egyszer felnőttet, tizenkétszer gyermeket kereszteltünk. A megkereszteltek 8-an nők, 5-en férfiak. Összesen 11-en konfirmáltak: 8 gyermek és 3 felnőtt. 5 férfi és hat nő konfirmált a gyülekezetben, az előző évben. Isten vigasztalását 31 alkalommal hirdettük a gyászoló családtagok számára. Eltemettünk 16 férfit és 15 nőt. Házasságkötés megáldását 6 házaspár kérte. Ebből 3 tiszta református, 3 vegyes vallású pár volt. A megkereszteltek, konfirmáltak és házasságot kötött testvérek életére Isten áldását, a gyászolók számára Isten vigasztalását kérjük!

Állandó alkalmak 2007-ben

A 2007. évben minden vasárnap 10 órai kezdéssel tartottunk istentiszteletet a templomban. Az a vasárnapi istentiszteleteket legtöbbször 80-110 fő látogatta. A kántori szolgálatokat Nagy Sándor és Mórocz Ildikó látták el. Párhuzamosan gyermekek számára is kezdődött istentisztelet, amely a templomban a felnőttekkel közösen kezdődött el. Az igehirdetési ének alatt vonultak le a gyermekek Szabari Erika hitoktató vezetésével a gyülekezeti terembe. Létszámuk hullámzó volt, 6-8 főtől kezdve 24-25 főig. A felújítás alatt a templomszinten, az irodában tartottuk a gyermekek alkalmát, ahol nagyobb létszám esetén zsúfoltság alakult ki.

A hétközi alkalmak a következők voltak: Kedden, 18 órától az énekkar próbált, Mórocz Ildikó vezetésével. Az énekkari alkalmak igeolvasással, illetve rövid áhítattal kezdődtek. Szerdánként 18 órától a római lakótelepen házi bibliakör működött az év folyamán. Bibliaolvasás, értelmezés, közös beszélgetés, bizonyságtétel és imaközösség erősítette a kapcsolatot Megváltó Urunkkal. A szerdai alkalmak motorja Ujj Gusztávné, Jutka néni volt, - akinek e szolgálatáért is hálát adunk Istennek. A hónap első szerdáján a gyülekezeti teremben presbiteri, a második szerdán női, a harmadik szerdán férfi bibliaórát tartottunk. Csütörtökön a gyülekezeti bibliaóra télen 17, nyáron 18 órától kezdődött. Itt éneklés, imádság, rövid bibliamagyarázat után közös megbeszélés, gyakran bizonyságtétel és imaközösség alkották a "liturgiát-. Péntekenként, 19 órától fiatal felnőttek vettek részt bibliaórán.

A felnőtt konfirmációi előkészítést szerdán délelőtt. És pénteken este, két csoportban végezte a lelkipásztor. A gyermekek számára kezdő - haladó csoportban, kedden és csütörtökön volt lehetőség a felkészülésre 2007. októberétől. A tavaszi alkalmak még a korábbi rend szerint zajlottak (egy felnőtt csoport pénteken, és kettő gyermek szombaton).


Az igehirdetési szolgálatokat többségében Battyányi Géza lelkipásztor végezte. Battyányiné Somogyi Angéla, Czirok Árpádné és Nagy Árpádné kisegítő beosztott lelkipásztorok, valamint Deák Zoltán nyugdíjas lelkipásztorok voltak nagy segítségre a szolgálatok végzésében.

Krónika havi bontásban

A 2007. évben az Újévi istentisztelet alapigéje az év vezérigéje volt: "Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy (...) a hiábavaló dolgokból térjetek meg az élő Istenhez" ApCsel 14,15

Az év első vasárnapján, január hetedikén tartottuk a Csillaghegyi Kávéház első alkalmát az újévben. Január 21. és 28. között az Ökumenikus imahét helyi eseményei zajlottak. Január 21-én vasárnap 16 órától Battyányi Géza csillaghegyi lelkész hirdetett igét a csillaghegyi római katolikus templomban, január 24-én szerdán 18 órától a pünkösdfürdői Boldog Özséb római katolikus templomban Schunk János a Zaránd utcai római katolikus templom plébánosa, január 28-án 16 órától Feldhoffer Antal csillaghegyi római katolikus plébános volt az igehirdető.

Februári igénk a Lk 11,28 volt: "... boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják." A Csillaghegyi Kávéház február 4-re esett. Február 15-én csütörtökön Külmissziói Estet szerveztünk, ahol Dr. Erdélyi Dániel tartott vetített képes beszámolót korábbi indiai útjáról és tervezett orvosmissziói feladatairól. Orvosként készült Indiába, egy keresztyén kórházba. A gyülekezet gyűjtéssel és szép adománnyal támogatta a misszió munkáját. Böjtfő vasárnapra február 25-én terítettük meg az Úrasztalát.

Márciusi havi igénket a Lk 18,16-ból kaptuk: "Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa." Március másodikán, pénteken már második alkalommal kapcsolódott be a gyülekezet a női világimanap rendezvényébe. A résztvevők Paraguay keresztyén közösségét ismerték meg ebben az évben. Paraguay-i képeket vetítettünk, ottani keresztyén zene szólt. Az elkészített liturgia közös imádkozása, éneklése után az előre elkészített ételeket lehetett megkóstolni. A terere tea és a Chipa közel hozta e távoli ország mindennapjait. A Csillaghegyi Kávéház a hónap első vasárnapján, március 4-én volt. Március 24-én, szombaton Kerti Parti elnevezéssel tavaszi nagytakarítás zajlott, elsősorban a gyülekezeti termekben és a templomtérben. Március 31-én, szombaton nagy sikere volt a Húsvéti Játszóháznak.

Április hónapban Lk 24, 7 lett a hónap igéje: "az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszíttetnie, és a harmadik napon feltámadnia." A Csillaghegyi Kávéházra április 1-én, vasárnap a gyülekezeti teremben került sor. Ezen a vasárnapon gyülekezetünk kórusának szolgálata színesítette az istentiszteletet. Ebben a hónapban jelent meg a Csillaghegyi Református Hírlevél első száma, amelyben beszámoltunk az előző, 2006. év eseményeiről, valamint hívogattunk a Húsvéti ünnepi istentiszteletekre és előre jeleztük a félév tervezett programjait. Április 3-án, Kedden Húsvéti Énekes Áhítaton énekeltük a nagyheti és húsvéti énekeinket Mórocz Ildikó kántor vezetésével. Április 6-án, Nagypénteken két istentiszteletet tartottunk. Délelőtt a vasárnapi rend szerint 10 órától, amikor megterítettük az úrasztalát. Este 18 órától a Csillaghegyi Passió elnevezésű a alkalomra került sor. Ennek keretében a lelkipásztor által az evangéliumi tudósítások lapján összeállított passiótörténetet olvasták fel a gyülekezet önként jelentkező tagjai. Mindvégig az evangélium szavai hangoztak, s közben a részekhez illő gyülekezeti énekek hangsúlyozták az eseményeket. A gyülekezet kórusa is szolgált, valamint az idősebb testvérek Deák Zoltán nyugdíjas lelkipásztor vezetésével az 1948 előtti, úgynevezett "régi énekeskönyvből- énekeltek néhány szép darabot. Megható és megindító alkalom volt. Április 8-án Húsvétvasárnap és 9-én Húsvéthétfőn ünnepi, Úrvacsorás istentiszteletet tartottunk a templomban. Április 14-én, Szombaton a Szentendrei Skanzenbe látogattunk. Somogyi Sándor presbiterünk kalauzolta a gyülekezetet korábbi munkahelyén. Különösen is érdekes volt a felső-magyarországi rész megtekintése, ahol szinte minden épülethez és berendezési tárgyhoz valamilyen története, emléke fűződött. Április 19-én, és 20-án Dr. Bolyki János professzor evangelizált gyülekezetünkben "Mit mond ma a Biblia? - Kulcsok János evangéliumához- címmel. Az istentiszteleteken szép számmal vettek részt gyülekezeti tagok és érdeklődők. Április 22-én, vasárnap délután családi istentiszteletet tartottunk 17 órától a gyülekezeti teremben. Április 28-án, szombaton Női Csendes Napot tartottak a nőtestvérek. Ekkor P. Tóthné Szakács Zita lelkésznő, a Zsinat Missziói Irodájának vezetői volt a vendég.

Májusban a Jel 4,8 "Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő!" szólt hozzánk a hónap igéjeként. Május 6-án az istentisztelet keretében a gyermekek rövid műsorral köszöntötték az édesanyákat és a gyülekezet presbiterei átadták a szál virágot a jelenlevő édesanyáknak és nagymamáknak. Ezt követően a gyülekezeti teremben a Csillaghegyi Kávéház következett. Május 17-én, Áldozócsütörtökön délelőtt és este is tartottunk istentiszteletet. Május 20-án vasárnap volt a konfirmációs fogadalomtétel az istentiszteleten. A konfirmandusok vizsgája korábban megtörtént. A pünkösdi bűnbánati istentiszteleteket Loránt Gábor (Újpest - Belsőváros), Trencsényi László (Pestújhely), és Dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna (Cimbalom utca) tartották. Pünkösdvasárnap és Pünkösdhétfőn is ünnepi, Úrvacsorás istentiszteletet tartottunk. Hétfőn is megtelt a templom, mert meghívtuk a Csillaghegyen konfirmáltakat találkozóra. Ezen az istentiszteleten Szabó Lászkó 5. éves teológiai hallgató hirdette az igét. A gyülekezeti teremben a terített asztal mellett folytatódott a konfirmáltak találkozója.

Június az ApCsel 4, 29 könyörgésével kezdődött: "add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet". Június 3-án vasárnap, a Szentháromság vasárnapján a gyülekezet kórusa szolgált, majd a hónap eleji Csillaghegyi Kávéház következett. Június 4-én a másik két kerületi református gyülekezettel közösen második alkalommal jöttünk össze, hogy Imádság a nemzetért címmel közös istentiszteletet tartsunk. A Reformátusok Lapjában a következő tudósítás jelent meg:

"87 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én írta alá Magyarország a franciaországi Versailles-ban az úgynevezett "Trianoni- békeszerződést. Emlékezetes dátum lett a békediktátum aláírásának napja, hiszen Magyarország területének kétharmadát a szomszédos országokhoz csatolta, az ott élő magyarsággal együtt
A Budapest-Csillaghegyi gyülekezet közössége úgy érezte, hogy reformátusként sem mehetnek el szótlanul a békediktátum máig ható következményei mellett. Felismerve, hogy különleges lehetőség adatott a keresztyén ember számára, ezen a napon a nemzet egységéért és jövőjéért imádkoztak. Valóban az összefogás példája lett ez az alkalom, hiszen a harmadik kerület három református gyülekezete: Óbuda, Csillaghegy, Békásmegyer; lelkészei közös szolgálatával immár másodok éve imádkozott együtt.

A 2007. június 4-én 19 órától kezdődő istentiszteleten Csaholczi László, óbudai református lelkipásztor hirdette az igét, Ézsaiás könyvének válogatott versei alapján a csillaghegyi református templomban. Az igehirdetésben kiemelte, hogy egyszerre kell vissza és előre tekintenünk. Ézsaiás szemlélete, amely nem a napi politika szintjére teszi a mércét, hanem a mennyei istentisztelet szabja meg a gondolkodás mikéntjét, kell hogy iránymutató legyen számunkra is. Isten előtt állva derül ki, hogy Ő hogyan látja a nép életét. Így ismerhető meg a diagnózis és jöhetünk rá a megfelelő terápiára. Isten előtt rádöbbenünk, hogy nélküle elvesznénk a bűneink miatt. A nép helyzete mai is olyan nehéz, mint egykor Izraelben volt, hiszen nincs egyértelmű emberi jelzés arról, hogy mi a jó, és mi a rossz. Sőt, azt tapasztaljuk, hogy még az igazságot is elfordítják, s ebben nagy felelőssége van a vezetőknek: "Vezetőid félrevezetnek, tévútra visznek téged- (Ézs 3,12). De ha igéje által érintetté válunk, akkor rájövünk, hogy Isten megtart minket, ha neki engedelmeskedünk. Az Istennek való engedelmesség példájával szolgálhatjuk legjobban nemzetünk ügyét. Ehhez el kell hinnünk, hogy mi is a maradékban, a kovászban vagyunk.

A békásmegyeri, és csillaghegyi lelkész imádsággal szolgált, hálát adva Isten kegyelméért, megerősítve azt, hogy a keresztyén ember nem emberekben bízik, hanem Istenben. Az istentisztelet nemzeti imádságunkkal, a Himnusszal fejeződött be.-

A tanévzáró istentiszteletre június 17-én vasárnap került sor. A hittanra járók és a gyermekistentiszteletek rendszeres látogatói szép ajándékokat kaptak. A következő héten kezdődtek táboraink. Az alábbi összefoglaló készült a táborokról "Csillaghegyi gyerekek az apostolok nyomában- címmel:

A csillaghegyi református gyülekezetben június második felében rendezték mindkét gyermektábort. Az iskolaév befejeződése után, július 18-22. között a napközis tábor zajlott a templom gyülekezeti termében és az udvaron. A lelkészházaspár és Szabari Erika hitoktató szolgálata mellett naponta segítők adták egymásnak a kilincset a feladatok végzéséhez. Egy-egy délután a gyülekezet két tagja vezette a foglalkozásokat: hétfőn Széles Szilvia táncpedagógus tanított népi énekeket és játékokat, szerdán Somogyi Sándor presbiter irányításával készültek agyagból sípok és más népművészeti figurák. Somogyi Sándor a több száz, illetve ezer éves sípok másolatait megszólaltatva tartott a hallgatóságot teljesen lekötő előadást ezekről az érdekes hangszerekről. A bibliai foglakozásokon az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv elejének legismertebb történeteit dolgozták fel. A kirándulásokon, a gyermekvasúton utaztak, ellátogattak az Iparművészeti és a Bibliamúzeumba. Az utolsó nap estéjén a szülőkkel közös bográcsozás zárta a programot. A hittantábor részére Mátraházán, a Dunamelléki Református Egyházkerület Székházának Konferenciaközpontja adott otthont június 25-29. között. A gyönyörű természeti környezet, az igényesen felújított épület, és a finom, bőséges ellátás önmagában elősegítette a tábor sikerét. Az áhítatokon a Bibliaolvasó Kalauzt követve Pál apostol első missziói útját kísérték végig és értelmezték közösen, a csoportfoglalkozásokon pedig az Isten országáról szóló példázatokat dolgozták fel. A tiszta levegő, a páratlan kilátás, az erdei túrák és a forrásvíz íze tették felejthetetlenné a csillaghegyi hittanosok számára a hetet, - amely többek számára életük első "ottalvós- tábora volt.

Július és Augusztus hónapra két, de egymáshoz közel található igét választottunk: "Bizony, javamra vált a nagy keserűség. Hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet." (Ézs 38,17) "Az apák tanítják fiaiknak, hogy te hűséges vagy." (Ézs 38,19) Erre a hónapra egy, közös programlap készült. A júliusi Csillaghegyi Kávéházat 1-én, az augusztusit 5-én tartottuk. Augusztus 19-én adtunk hálát az új kenyérért. Az úrvacsorát három alkalomból álló bűnbánati sorozat előzte meg. Új kenyérre jelent meg a második Hírlevél. Ebben a kezdődő felújításról, a hittanoktatás szervezéséről és a közeli programokról adtunk hírt.

Szeptemberben Jn 11,52-ből szólt hozzánk az ige: "... Jézus meg fog halni a népért; és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse.- Csillaghegyi Kávéházat már nem tarthattunk, mert a gyülekezeti terem felújítása elkezdődött. A Hírlevélben beszámoltunk az előzményekről és a tervekről: "A presbitérium és a gyülekezet néhány tagjával több alkalommal végigbeszélgettük és gondoltuk a lehetőségeket. A kiindulópont a gyülekezet élete volt: a helyiségeknek alkalmasnak kell lenni az ott folyó, és reménység szerint majd elinduló bibliaórák és foglalkozások számára. A gyermekek játszóháza, a nyári tábora, a vasárnapi gyermekistentisztelet, a konfirmációs előkészítők, a tervezett gyülekezeti hittan és ifjúsági élet számára, valamint a gyülekezeti és réteg bibliaórák (női, férfi, presbiteri, fiatalok), előadások, előkészítő és evangélizációs istentiszteletek, valamint a kisgyermekek és édesanyjuk számára egyaránt a gyülekezeti termek adnak helyt. Itt vannak a csillaghegyi kávéházak és más szeretetvendégségek is. A missziói szempontok alapján úgy láttuk, hogy a kis gyülekezeti terem méretei most szűkek, ugyanakkor a nagyterem nem veszítene jelentős tért azzal, ha egy, két méteres sávot a kisteremhez adnánk. Akkor elférnének az asztalok is a kisteremben, és a gyerekek számára maradna némi mozgástér. Így a kis gyülekezeti terem falát át fogjuk helyezni két méterrel a nagy terem felé. A konyhában szolgálók jelezték, hogy kicsi a hely több ember számára, így a konyha falát mintegy hatvan centiméterrel kifelé, az ablakig elmozdítjuk. Az átépítések természetesen vonzanak villamos és fűtésszerelési munkákat is. A tervek szerint a gyülekezeti terem bejárati előteréből (első lépcső) három ajtó nyílik majd, viszont megszűnik az a kis gyülekezeti terem mostani bejárata. Az "olajos- előtt (torony alja) kialakítható egy új tároló helyiség. Az utca felőli lépcsőtől kezdve új, zömében hidegburkolatot kap a két gyülekezeti terem, és a konyha. Az ajtók cseréjére is sor kerül a felújítás során. A falak javítása után lesz festés is. Sajnos, a költségek miatt az alsó irodát és a hátsó lépcsőt ki kell hagynunk a felújításból. Az egyházközség presbitériuma 2007. augusztus 5-én tartott gyűlésén elfogadta, és egyhangúan támogatta az ott részletesen megbeszélt felújítási terveket.-

A felújítás csak Karácsonyra fejeződhetett be. Ősszel elkezdtük a hitoktatást, bevezettük a gyülekezeti hittant egy csoporttal, a konfirmandusok két csoportban, 2 év alatt készülnek a konfirmációra. A felnőtteknek két időpontot jelöltünk ki, egyet eset, egyet délelőtt.

Szeptember 15-én Sárospatakon és környékén gyülekezeti kiránduláson voltunk.


Beszámoló a Reformátusok Lapjában: "A Budapest-Csillaghegyi Református Egyházközség tagjainak egy csoportja 2007. szeptember 15-én gyülekezeti kirándulás keretében Sárospatakra látogatott. Az autóbuszos kirándulás nem új kezdeményezés Csillaghegyen, mert a korábbi években több ilyenre került már sor, különösen is a német testvérgyülekezet látogatásai alkalmával. Negyvenkilencen indultunk el Budapestről a kora reggeli órákban Sárospatak felé. A hosszú út elé azzal a bíztatással tekintettünk, amit a kirándulásra készült énekes füzeten olvashattunk: "Megőriz az Úr jártodban-keltedben, most és mindenkor.- (Zsolt 121,8) A napi ige, az igemagyarázat és a sok közös éneklés által is megérezhettük az Úr gondoskodását. Első állomásunk a bodrogközi Kisrozvágyon található Berzsenyfalu volt. Ez a szabadtéri múzeum bemutatja honfoglaló őseink életmódját, házait, állatait, termesztett növényeit, valamint sok korabeli foglalkozást és használati tárgyat. Innen Sárospatak felé haladva előbb a reneszánsz kastélyt és az épületben található Bodrogközi Múzeumot tekintettük meg Pácinon. A kastély, a körötte található fal, és a park a Bodrogköz igazi gyöngyszeme. Karcsa Árpádkorban épült gyönyörű református temploma lenyűgözött bennünket. Érdekes és mindenre kiterjedő előadást hallgattunk meg a templom történetéről. A templom mellett felépített tájház udvarában éppen szilvalekvárt főztek és más hagyományőrző rendezvények zajlottak. A helybeliek kedvessége volt, hogy megkínáltak a frissen főzött szilvalekvárból, és a helyi hagyományőrző néptáncos fiatalok táncát is megnézhettük. Megéhezve érkeztünk a pataki Kollégium étkezdéjébe, a Mudrány étterembe. Aki nem járt még ott, az valami átlagos menzára számíthatott, és bizonyára kellemesen csalódott. A patinás épület látványnak sem utolsó, s a Kollégium jó gazda módján tartja rendben. Jóllakva a finom ebéddel, hálásan gondoltunk azokra, akik befogadtak minket erre az étkezésre, s azokra, akik elkészítették azt. A Kollégium gyűjteményei között a Nagykönyvtárt vártuk a legizgatottabban, hiszen a legtöbben még nem látták a Oroszországból visszaadott pataki könyveket. A kiállítást megtekintve még jobban megértettük, hogy mekkora érték kerülhetett vissza a nemzet számára. Az iskolatörténeti kiállítás után a Rákóczi várat és Múzeumot néztük meg, majd visszaindultunk Csillaghegyre.-

Októberben az 1Thessz 2,13-ból hívott az ige: "... szüntelenül hálát adunk az Istennek". A reformáció hónapjában két vasárnap is volt, amikor nem a gyülekezet jelenlegi lelkésze hirdette az igét: Október 7-én Deák Zoltán Nyugdíjas lelkész, október 21-én pedig Balogh Tibor somogyi református esperes Nagykanizsáról. Október 28-án terítettük meg az úrasztalát az új borért való hálaadásra, ekkor volt az idősek vasárnapja is. 31-én Szerdán, 18 órától tartottunk Reformációi Istentiszteletet közösen a békásmegyeri református gyülekezettel, amikor Sípos Aba Álmos békásmegyeri lelkész volt az igehirdető.

Novemberben az 1Kor 3,16 került a programlapra: "Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik?" 25-én az Örökkévalóság vasárnapján megemlékeztünk gyászolóinkról.

Decemberben a Máté 2,2 kérdése emlékeztetett "Hol van a zsidók királya, aki most született?" a közeledő karácsonyra. Advent első vasárnapja úrvacsorás istentisztelet volt. Decemberre befejeződött a templom alatti gyülekezeti termek felújítása. Akik már látták, azok tapasztalhatták, hogy a látvány is teljesen megváltozott és általános vélemény, hogy szép lett. A nagytermet a megnagyobbított kisteremtől kétszárnyú tolóajtó választja el, így a két tér egybenyitható, de külön is használható. Mindkét terem padlózata új burkolatot kapott: a nagyterembe kerámia lap került, ahogy konyhába, a főbejárati lépcsőre és az előtérre is. A kisteremben laminált padlóval történt a burkolás. Ezt a munkát felajánlásként ifj. Deák Zoltán és Vida Csongor presbiterek végezték el. A nagyterem ablakainak kivételével a kicserélt nyílászárók mind egyedileg gyártott darabok. A műszaki felügyeletet az egyházközség részéről Csonka Attila gondnok látta el. Az elképzelések szerint február elején tartunk hálaadó istentisztelet és ünnepséget. A felújítás lehetőségét a gyülekezeti adományok, valamint a kerületi önkormányzat támogatása teremtette meg. A termeket természetesen már most is használjuk.

A Csillaghegyi Református Egyházközség "Da Pacem Domine- kórusa advent első vasárnapján a harmadik kerület központjában énekelt. Az "Advent Óbudán 2007- rendezvénysorozat keretében kérték fel a kórust, hogy 15 órától kezdve fél órás műsort adjon a Fő téren felállított színpadon. A fellépés alkalmával a kórust harmadik éve vezető Mórocz Ildikó karnagy vezényelt. A gyülekezet tagjai közül sokan meghallgatták a szép énekeket. A Budapest - Csillaghegyi Református Egyházközségben játszóházzal kezdődött a 2007. évi advent is. December első két szombatján a már hagyományosnak mondható adventi alkalomra jöttek össze Csillaghegyen a gyerekek és szüleik. A bevezető éneklést és áhítatot követően megkezdődött a barkácsolás az előkészítésben közreműködő szülők segítségével. Első alkalommal karácsonyi díszek, másodszorra különleges képeslapok készültek a szorgos kezek között. Az elmélyült alkotást követően jólestek a gyümölcsök és a szülők által hozott harapnivalók. A frissen felújított gyülekezeti termet örömmel vették használatba a gyülekezet hittanosai. Gyülekezeti adományokból, és Óbuda-Békásmegyer önkormányzatának támogatása segítségével valósult meg a 2007. évi játszóház. Szokás szerint megemlékeztünk az idős testvérekről adventben, volt adventi vásár is az asszonytestvérek szervezésében. Szenteste a gyermekek adtak műsort és kaptak ajándékot a karácsonyfa alatt. Óévi hálaadás alkalmával megterítettük az úrasztalát.
Budapest-Csillaghegy, 2008. május

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 264, összesen: 977580

 • 2024. július 18., csütörtök

  Mindannyiunknak van lelki öröksége, ami meghatározza hívő életünk mindennapjait. A szembenézés ideje, ha a hétköznapok ízetlenné válnak. Molnár Sándor...
 • 2024. július 18., csütörtök

  Lelkészek és egyházi munkatársak számára rendezett közös elcsendesedést a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
 • 2024. július 18., csütörtök

  A tahi lelkészhét központi témája ezúttal a keresztyén reménység volt.
 • 2024. július 17., szerda

  A növekedés nem nagy csodák eredménye, hanem apró, hétköznapi lépéseké – tapasztalták meg a délegyházi reformátusok, akik a bizonytalan jövőre is mert...
 • 2024. július 16., kedd

  Mitől él az Ige? Sorozatunkban személyes válaszokat keresünk a nehezen megfogható kérdésre. Ezúttal Veres Sándor, a Dunamelléki Egyházkerület főgondno...
 • 2024. július 15., hétfő

  Átadták a Monorierdői Református Egyházközség Erdei Csillagfény Református Bölcsődéjét, mely szeptembertől 28 gyermek ellátását teszi lehetővé.
 • 2024. július 15., hétfő

  Bagyó Sándorral, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnökével beszélgettünk: nem könnyed nyári olvasmány.
 • 2024. július 11., csütörtök

  A meddőség talajából is születhet valami szép, valami új, valami maradandó. Muzslai-Bízik Hannával beszélgettünk.
 • 2024. július 10., szerda

  Pillanatképek a monorierdői református gyülekezet csillagásztáborából.
 • 2024. július 10., szerda

  Önismeret és párkapcsolati kérdések színházzal és pszichológiával